Algemene voorwaarden

Klantenservice: algemene voorwaarden

Wij nemen onze algemene voorwaarden volledig over van Stichting Webshop Keurmerk. Stichting Webshop Keurmerk is een overkoepelende belangenorganisatie welke zowel de belangen van de consument als van de webwinkelier (onafhankelijk) behartigd.

EU-consumenten kunnen klachten aanmelden via het ODR-platform van de Europese Commissie.

 

Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op: http://ec.europa.eu/odr 

 

 

Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk

Deze Algemene Voorwaarden van Stichting Webshop Keurmerk zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 juni 2014.

Inhoudsopgave

Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 - De prijs
Artikel 12 - Nakoming en extra garantie
Artikel 13 - Levering en uitvoering
Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 - Betaling
Artikel 16 - Klachtenregeling
Artikel 17 - Geschillen
Artikel 18 - Branchegarantie
Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 20 – Wijziging van de algemene voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan ​​onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waardoor de consument producten, digitale inhoud en / of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en / of diensten door de ondernemer worden geleverd door deur een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. consumptie: de natuurlijke persoon die niet handelt voor snelle die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de levering van zaken, diensten en / of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook specifieke e-mail - dat de consument van de ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging van gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de tijd te bedenken af ​​te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. ondernemer: de natuurlijke inhoud van die deksel is van Stichting Webshop Keurmerk en producten, afstand tot digitale digitale producten en/of diensten op aan consumenten aangeboden;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en / of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend van mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat verbruik en begonnen in dezelfde ruimte te zijn samengekomen;

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: lana ismail .

Vestigingsadres:
LAVETA
 Opaalstraat 27
9743 pk Groningen
Nederland

Telefoonnummer: +31 (6)83150656

Bereikbaarheid:
Van maandag t/m zaterdag vanaf 09:00 uur tot 17:00.

Emailadres: info@laveta.nl

KvK-nummer: 82461163
BTW-identificatie: NL003687840B03

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van applicatie op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. De overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer vóór de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op de wijze een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kunnen worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg van op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van de toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden opstellen van beroep voor de bepaling van het meest gunstig is .

 

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft van onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende om een ​​goede beoordeling van het aanbod van het aanbod mogelijk te maken. Als de ondernemer van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale Kennelijke gebruik maakt van kennelijke fouten in het aanbod binden de niet ondernemer.
 3. Elk aanbod bevat bezige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de bijbehorende gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst zijn ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van gegevens en zorgt voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer aangeboden passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren van de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst van digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk van op medewerkige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  • het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding van het vereiste zijn van het herroepingsrecht;
  • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  • de prijs met alle belastingen van het product, dienst van digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering van uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  • de vereiste voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar van van onbepaalde duur is;
  • indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van applicatie op de eerste levering.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, van een vooraf door de consument bedoelde derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, van:
  • als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag van de consument, of een door hem geplaatste, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits de consument hier ontvangen aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft, een bestelling van meer producten met een verschillende jaarlijkse uitvoering;
  • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen van onderdelen: de dag waarop de consument, van een door hem aangebracht derde, de laatste zending van het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  • bij overeenkomsten voor werkende levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangebracht derde, het eerste product heeft ontvangen.

 

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een waardevolle drager wordt geleverd:

 1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een duurzame drager wordt geleverd minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden (en) verplichten.
 2. De in lid 3 bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

 

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een duurzame drager wordt geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 1. Indien de ondernemer de consument de wettelijke verplichte informatie over het herroepingsrecht van het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, bedoelde de vorige leden van dit artikel verplichte bedenktijd.
 2. Indien de ondernemer in het bovenstaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

 

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan ​​in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor van bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijke verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument maakt gebruik van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping van op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft het product zelf af te halen aangeboden. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle toebehoren toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige werking van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt ​​de directe kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen van de ondernemer vermeld de kosten zelf te dragen, vereist de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Indien de consument herroept na eerst vermeld te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst van de levering van gas, water van elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume van bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat deur de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7. De consument draagt ​​geen kosten voor de uitvoering van diensten van de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume van hoeveelheid, van levering van stadsverwarming, indien:
  • de ondernemer de consument de wettelijke verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping van het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, van;
  • de consument niet vermeld om de aanvang van de uitvoering van de dienst van levering van gas, water, elektriciteit van stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
 1. De consument draagt ​​geen kosten voor de volledige gedeeltelijke levering van niet op een ondersteunende drager digitale inhoud, indien:
  • hij voorafgaand aan de levering ervan wordt niet vermeld heeft ingestemd met het begin van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
  • hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; van
  • de ondernemer heeft deze verklaring van de consument te bevestigen.
 2. Als de consument gebruik maakt van herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij een ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De onderneming betaalde alle betalingen van de consument, inclusief toekomstige leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het onmiddellijke product hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen van tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk eerder is verzonden.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, mits de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, moet de ondernemer de aanvullende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdelijke voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten van diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan ​​een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en / of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is van de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waardoor de Succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en / of diensten af ​​te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
  • de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke introductie instemming van de consument; nl
  • de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht is de vroegste wanneer de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 4. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum van periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoepassingen, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 5. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum van periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 6. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden ontworpen op basis van een individuele keuze van beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bedoelde zijn;
 7. Producten die snel bederven van een beperkte houdbaarheid hebben;
 8. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming van hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 9. Producten die op een levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 10. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de effectieve waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 11. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering verb verb is;
 12. Kranten, tijdschriften van tijdschriften, met uitzondering van abonnementen hierop;
 13. De levering van digitale inhoud anders dan op een waardevolle drager, maar alleen als:
  • de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke introductie instemming van de consument; nl
  • de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht blijkt.

 

Artikel 11 - De prijs

 1. Gegeven de in het aanbod, geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en / of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten van diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat mogelijke prijzen prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen van bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; van
  • de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten van diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De ondernemer staat voor in dat de producten en / of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod specificaties specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en / of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst vastgestelde wettelijke bepalingen en / van overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant van importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en meningen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt elke verbintenis van de ondernemer, diens toe, importeur van producent waarbij deze zeker vereist is in het geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeeenkomst .

 

Artikel 13 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het nemen van bij ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering gelden het adres dat de consument aan de belangen heeft gemaakt.
 3. Met levering van algemene voorwaarden in artikel 4 van deze geaccepteerde termijnen is vermeld, zal de geaccepteerde betalingen worden gedaan met uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een leveringstermijn is vereist. Indien de bezorging betalingen verricht, van indiening een bestelling niet dan wel uitvoer kan worden uitgevoerd, ontvangsten van de bestelling heeft de consument de bestelling in dat geval eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument heeft betaald onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en / of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument van een vooraf ingestelde en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, mogelijk voorafgaand anders is overeengekomen.

 

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) van diensten, te allen tijde opzeggen met goedgekeurde van opgestelde voorwaarden opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) van diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met bepaalde van overeengekomen overeenkomsten opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten Hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden geschillen overeenkomsten:
  • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip van in een bepaalde periode;
  • Favoriete opzeggen op dezelfde wijze als zij door zoom zijn aangegaan;
  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

 

Verlenging:

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) van diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd van vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. Afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een die voor bepaalde tijd is aangegaan en die termijn tot het geregeld afleveren van producten van diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één De opzegtermijn is tien hoogste drie maanden in geval de overeenkomst tot het geregeld, maar minder dan één maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- van kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en automatisch na afronding van de proef- van kennismakingsperiode.

 

Duur:

 1. Als een overeenkomst van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar van overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van tien hoogste één maand opzeggen, behalve de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeenkomst duur verzetten.

 

Artikel 15 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst van aanvullende voorwaarden, dient de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden betreffende de uitvoering van de aangevraagde bestelling van dienst (en), waardoor de bedongen vooruitbetaling heeft gemaakt.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in afgegeven of gecertificeerde gegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting (en) passend, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de deur hem gemaakt buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500, =; 10% over de daaropvolgende € 2.500, = en 5% over de volgende € 5.000, = met een minimum van € 40, =. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

Artikel 16 - Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en de klacht ingediend deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk zijn vastgelegd door de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst ontvangen. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Een klacht over een product, dienst van de service van de ondernemer kan ook worden gedeeld via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Stichting Webshop Keurmerk (www.keurmerk.info/nl/consumenten/klacht/). De klacht wordt zowel naar de betreffende ondernemer als naar Stichting Webshop Keurmerk gestuurd.
 5. Indien de klacht binnen een termijn wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden ontstaan ​​een geschil dat is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 17 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van applicatie.
 2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming van uitvoering van transacties , Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).
 3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voor gelegd.
 4. Uiterlijk twaalf maanden helemaal het ontstaan ​​is gemaakt bij de Geschillencommissie gemaakt.
 5. Wanneer de consument een wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Wanneer de ondernemer dat wil doen, zal de consument vijf weken na een ondertekende door de schriftelijk ingediend verzoek, schriftelijk uit te spreken van hij ook wenst dan wel het geschilderde wil laten behandelen door de wil doen. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het te leggen aan de rechter.
 6. De Geschillencommissie doet onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgelegd in het reglement van de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2701/webshop). De besluiten van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
 7. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen van de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak wordt gewezen.
 8. aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende de methode van verkoop van dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Stichting Webshopeurmerk bij voorkeur Voor alle overige geschillen de andere erkende bij geschillencommissie.

 

Artikel 18 - Branchegarantie

 1. Stichting Webshop Keurmerk door leden, tenzij het lid besluit bindend advies binnen twee maanden garantie na verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantiestelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter is gebleken, in kracht van gewijsde is verdwenen. Tot maximaal een bedrag van € 10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door Stichting Webshop Keurmerk aan de consument uitgekeerd. Bij groter dan €10.000,- per bindend advies, wordt €10.000,- uitgekeerd. Voor het overzicht heeft Stichting Webshop Keurmerk een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.
 2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep doet bij Stichting Webshop Keurmerk en dat hij vordering op de ondernemer overdraagt ​​aan Stichting Webshop Keurmerk. Indien de consument wordt aangeboden op de onderneming meer bedragen dan €10.000,-, wordt de consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven bedrag van €10.000,-shop over te dragen aan Stichting Webshop Keurmerk, latere organisatie op eigen naam en kosten de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.

 

Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op de juiste wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Artikel 20 – Wijziging van de algemene voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk

 1. Stichting Webshop Keurmerk zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen in overleg met de Consumentenbond.
 2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op toepasselijke geëigende wijze gepubliceerd zijn, met dien verstande, dat bij wijzigingen wijzigingen gedurende de aanbod van een aanbod voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

 

Stichting Webshop Keurmerk
Willemsparkweg 193
1071 HA Amsterdam
Nederland